ZMIANY W PRAWIE W 2007 r.

1. Podatek od spadków i darowizn
Najbliższa rodzina spadkodawcy i darczyńcy została zwolniona z obowiązku płacenia podatku od spadku i darowizn.


Zgodnie z nowelizacją, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007r. zwalnia sie od obowiązku uiszczenia podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych otrzymanych tytułem :

przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych ( rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:


Nie ma obowiązku zgłaszania naczelnikowi urzędu skarbowego, nabycia praw majątkowych, otrzymanych łącznie od tej samej osoby, lub po tej samie osobie, jeżeli ich wartość w ciągu 5 lat nie przekroczyła kwoty 9.637zł lub gdy nabycie nastąpiło na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Zwolnienie dotyczy spadków otwartych po 1 styczni 2007r., a więc po osobach zmarłych po 1 styczni 2007r.

2. Urlop macierzyński
Od 19 grudnia 2006r. zostały wydłużone okresy trwania urlopu macierzyńskiego.


Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze :


Nowy czas trwania urlopu macierzyńskiego ma zastosowanie do tych, którzy w dniu 19 grudnia lub po tej dacie przebywają na urlopie macierzyńskim, lub osobom, które łącznie spełniają następujące warunki: 3. Minimalne wynagrodzenie za pracę
Od Nowego Roku wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Od 1 stycznia 2007r. minimalne wynagrodzenie wynosi 936 zł brutto ( w roku 2006 wynosiło 899,10zł). Jest to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy.
Joanna Łęk

nr 01/07