Proponowane Usługi

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawnicze dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Oferujemy pomoc prawną w pełnym zakresie usług, w tym:

‣ ustne porady prawne (w siedzibie Kancelarii, u Klienta, przez telefon), porady sporządzane na piśmie,

‣ prowadzenie na rzecz klienta negocjacji przedsądowych,

‣ zastępstwo procesowe i obrona przed sądami wszystkich instancji,

‣ zastępstwo procesowe przed organami administracji państwowej i samorządowej,

‣ sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych, wniosków i innych pism procesowych,

‣ doradztwo prawne.

Kancelaria świadczy obsługę prawną na zasadzie stałej umowy zlecenia lub w ramach podejmowania i wykonywania na rzecz klienta usługi jednorazowej. Kancelaria przygotowana jest do pełnej obsługi prawnej.

Prawo karne

‣ reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją,

‣ obrona oskarżonego przd Sądem we wszystkich instancjach,

‣ reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją,

‣ reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego przd Sądem we wszystkich instancjach,

‣ obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,

‣ reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego,

‣ obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym,

‣ reprezentowanie osoby lustrowanej w procesach o lustrację z wniosku IPN.

Prawo spadkowe

‣ porady prawne z zakresu prawa spadkowe, w tym dotyczące testamentów,

‣ stwierdzenie nabycia spadku,

‣ dział spadku i zniesienie współwłasności,

‣ otwarcie testamentu, o unieważnianie testamentu,

‣ zachowek,

‣ zapis i zmniejszenie zapisu,

‣ wznowienie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,

‣ o zabezpieczenie spadku,

‣ o dokonanie spisu inwentarza,

‣ o wyjawienie przedmiotów spadkowych,

‣ o odrzucenie spadku,

‣ o ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia.

Prawo rzeczowe

‣ ustanowienie służebności gruntowych

‣ ustanowienie drogi koniecznej

‣ o rozgraniczenie gruntów

‣ o zasiedzenie nieruchomości

‣ o zarząd nad rzeczą wspólną

‣ o ustanowienie zarządcy nieruchomości

‣ o zniesienie współwłasności

‣ - nieruchomości

‣ - majątku spadkowego

‣ - majątku wspólnego małżonków

‣ o ochronę własności

‣ o ochronę posiadania

‣ o wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy

‣ o zwrot i rozliczenie nakładów na nieruchomość

‣ o opróżnienie lokalu użytkowego, mieszkalnego(eksmisja)

Prawo gospodarcze

‣ tworzenie spółek,

‣ rejstracja spółek oraz zmiany w umowach spółek,

‣ dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego,

‣ umowy związane z obrotem gospodarczym,

‣ szeroko rozumiane umowy cywilnoprawne,

‣ rozpoczęcie, prowadzenie i zakończenie działalności gospodarczej (w tym także spółki cywilne),

‣ doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej,

‣ przekształcanie spółek,

‣ reprezentacja przed Sądami wszystkich instancji w sprawach gospodarczych.

Prawo najmu

‣ umowy najmu lokalu mieszkalnego,

‣ umowy najmu lokalu użytkowego (np. biura, sklepu, gabinetu),

‣ wypowiedzenie umowy najmu,

‣ ochrona praw lokatorów,

‣ uprawnienia i obowiązki właściciela,

‣ uprawnienia i obowiązki lokatora,

‣ sprawy o eksmisję.

Prawo pracy

‣ umowy o pracę,

‣ roszczenia związane z bezprawnym lub nieusprawiedliwionym rozwiązaniem stosunku pracy,

‣ o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,

‣ o przywrócenie do pracy,

‣ o odszkodowanie,

‣ o odprawę,

‣ o zapłatę świadczeń związanych ze stosunkiem pracy (np. o wynagrodzenie za pracę, o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy),

‣ o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,

‣ o rentę z tytułu wypadku przy pracy,

‣ o mobbing.

Odszkodowania

‣ zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta, motocyklista - jeżeli nie ponoszą wyłącznej winy za zdarzenie,

‣ utraciły najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego,w którym zmarły nie był winien i brał udział jako kierowca ,pasażer, pieszy, rowerzysta,

‣ zostały poszkodowane w wypadku w rolnictwie,

‣ zostały poszkodowane w wypadku przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca,

‣ zostały poszkodowane w wyniku , poślizgnięcia na śliskiej nawierzchni, poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni, potknięcia na nierówności chodnika, wypadki na skutek niesprawnych urządzeń, wypadki w sklepach ,restauracjach i w trakcie imprez masowych,

‣ w wyniku wypadku utraciły lub zniszczyły mienie - uszkodzone zostały pojazdy mechaniczne z ubezpieczenia OC i AC,

‣ są poszkodowane na skutek błędu w sztuce lekarskiej,

‣ są poszkodowane na podstawie prawomocnego wyroku, jeżeli orzeczenie dotyczy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w tym m.in: za znęcanie, za pobicie, za uszkodzenie narządów ciała bądź rozstrój zdrowia,

Pozostałe

‣ Prawo spółek

‣ Prawo kontraktów

‣ Postępowanie sądowe i egzekucyjne - zastępstwo procesowe

‣ Postępowanie administracyjne - reprezentacja przed organami administracji publicznej

‣ Postępowanie sądowo-administracyjne - reprezentacja przed WSA i NSA

‣ Prawo własności intelektualnej

‣ Ochrona dóbr osobistych

‣ Prawo prasowe

‣ Prawo budowlane

‣ Prawo spółdzielcze

‣ Ochrona danych osobowych

‣ Prawo konsumentów

‣ Prawo nieruchomości i ochrony środowiska

‣ Prawo upadłościowe i naprawcze

‣ Prawo ubezpieczeniowe (osobowe, komunikacyjne, majątkowe)