Renta Rodzinna dla dziecka

 Pani Ania ma 19 lat. Jej tata uległ w miejscu pracy wypadkowi, w wyniku, którego poniósł śmierć. Jakie świadczenia przysługują Pani z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu śmierci ojca?

 W tej sytuacji pani Ani przysługuje renta rodzinna z tytułu wypadku przy pracy oraz jednorazowe odszkodowanie.
Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym członkom rodziny, którzy spełniają określone warunki zamiast emerytury lub renty, jaką pobierał przed śmiercią, albo, do której miałby prawo w dniu zgonu, ubezpieczony żywiciel rodziny.

 Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający określone warunki: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej; małżonek (wdowa i wdowiec); rodzice.

 Pani Ani renta rodzinna będzie przysługiwała do ukończenia studiów, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Jeżeli pani Ania osiągnie 25 lat będąc na ostatnim roku studiów wyższych, prawo do renty przedłuża się do ukończenia tego roku studiów.

 Na zasadach ogólnych renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci: miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do uzyskania jednego z tych świadczeń (np. nabyła prawo do emerytury, ale nadal pracowała zawodowo).
Przy ocenie prawa do świadczeń przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Do wniosku o rentę rodzinną z tytuły wypadku przy pracy należy dołączyć protokół dotyczący ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, lub kartę wypadku, z których musi wynikać, że nieszczęśliwe zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy. W przeciwnym razie ZUS wypłaci rentę rodzinną na zasadach ogólnych a nie na zasadach określonych w ustawie wypadkowej.

 Wypłaty świadczenia z renty rodzinnej ZUS dokonuje od dnia powstania do niej prawa jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Organ rentowy ustala prawo do świadczenia od dnia spełnianie wszystkich warunków do otrzymania renty rodzinnej, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczenia. W przypadku renty rodzinnej istnieje jeden wyjątek, od powyższej ogólnej zasady, otóż w razie zgłoszenia wniosku po miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci. Renta rodzinna wynosi:
- jeżeli jest jedna osoba uprawniona do renty to 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia, dla trzech lub więcej osób uprawnionych 95% świadczenia. Od 1 marca 2006r. najniższa renta rodzinna wynosi 597,46 zł. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Renta ta podlega podziałowi na równe części pomiędzy wszystkich uprawnionych.

 Prócz renty rodzinnej, członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Wysokość jednorazowego odszkodowania jest ściśle określona przepisami prawa i tak od 1 kwietnia 2007r. wynosi ono 44.590 zł, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego.
Joanna Łęk

nr 08/07